Nieuwsborrel

Afgelopen zaterdag konden we elkaar een goed nieuwjaar wensen op de nieuwjaarsborrel van de vereniging. Naast een toernooitje voor jong en oud kon men ook genieten van verse oliebollen, gluhwein, champagne en heel veel gezelligheid. Een zeer geslaagde middag en een mooie start van het nieuwe jaar.

Iedereen weer een mooi (tennis)jaar gewenst!

Wil je de nieuwsjaarsspeech van onze voorzitter nog eens op je gemak doorlezen, klik dan op "lees meer".

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

 

2022 was niet het beste jaar het was een jaar met veel tegenslagen

Het begon met de lockdown, gevolgd door de oorlog in Oekraïne, maar ook nog de andere problemen, zoals de stikstofcrisis, de explosief gestegen kosten voor stroom en gas, en niet te vergeten de inflatie die een recordhoogte heeft bereikt en daarmee verband houdende kostenstijgingen voor iedereen.

Deze wereldwijde en nationale problemen raken ook ons als vereniging

Ook onze kosten stijgen, ondanks onze eerder getroffen maatregelen rond energie met onze zonnepanelen. De inkoopkosten voor de dranken e.d. voor de kantine stijgen behoorlijk en hoe daar mee om te gaan.

We zijn financieel nog gezond, maar hoe blijven we dat. Immers ook het aantal leden loopt terug, Per 1 januari 2023 hebben we nog 150 leden. We komen daarmee in de gevarenzone. Nieuwe leden zijn echt een noodzaak. Ledenwerving is een zaak van ons allen, binnen het bestuur zullen we bespreken welke acties we op kunnen zetten. Maar met de ideeën die jullie hebben voor het werven van leden kunnen we nieuwe leden trekken: Heb je een idee? Laat het weten

Daarnaast hebben we ook te kampen met het werven van vrijwilligers voor het draaiend houden van de vereniging.  In de laatste nieuwsbrief hebben we daar nog een keer melding van gemaakt. Laat ik vooropstellen dat we onze huidige vrijwilligers zeer waarderen ook vanaf hier hartelijk bedanken voor hun inzet en hopelijk kunnen we in 2023 beroep op jullie blijven doen.

Op bestuurlijk niveau nemen er van de 5 huidige leden er 2 leden afscheid. Leden die bestuursverantwoordelijkheid hebben genomen en die zich meer dan verdienstelijk jaren hebben ingezet voor de vereniging. Maar we missen ook een aantal vrijwilligers op cruciale plekken, zoals de ondersteuning bij de toernooien en iemand die de kantineplanning regelt. En geen kantineplanner houdt in geen kantinediensten, met als gevolg een dichte kantine. En een dichte kantine betekent geen inkomsten. En dat kunnen we ons niet veroorloven.

Dus nogmaals een oproep aan allen om een van die functies in te gaan vullen.

 

Wat zijn de leuke dingen die we bereikt hebben in 2022.

De toernooien en competities zijn weer een succes geweest en daarvoor zijn we de toernooidirecteuren en hun assistenten veel dank verschuldigd.

Realisering van de renovatie van de banen. Hier nogmaals een gemeend Hartelijk Dank aan allen die erbij betrokken zijn geweest. Bij de heropening van de banen door de wethouder Sport hebben we daar uitgebreid aandacht aan gegeven. En net nog hebben we het bericht gekregen dat we van de gemeente klinkers gaan krijgen om de bestrating tussen de banen 1 en 2 en 3 en 4 te kunnen vervangen. John bedankt voor he initiatief daartoe.

Een betere en positieve zichtbaarheid in Woudrichem en in de regio door de publicaties in de lokale bladen.

Een goede verhouding met de overheid, getuige een aantal bezoeken van de wethouder Sport aan onze vereniging. En de mede daardoor behaalde hogere subsidies en financiële bijdragen die we hebben binnengehaald.

Conceptplan Padelbanen. We hebben het concept plan voorgelegd aan de wethouder die er een zeer positieve reactie op gegeven heeft. Naar aanleiding daarvan hebben we de ondersteuning van de wethouder gekregen bij de planontwikkeling van de padelbanen. We doen dit samen met de verenigingen rond het Bolwerk, de voetbalvereniging, de scouting en ook erbij betrokken zijn Altenatuur en de Stichting evenementen Woudrichem.

Ook hebben we raadsleden gesproken en deelgenoot gemaakt met onze plannen. En niet te vergeten de Sportraad Altena die de Gemeente adviseert over Sportgerelateerde onderwerpen ook daarmee hebben we in 2022 een aantal keren gesproken.

Al met al zijn we bij deze voor ons van belang zijnde organen in positieve zin zichtbaarder geworden.

 

Maar hoe gaan we de problemen in 2023 het hoofd bieden.

Dat kan alleen samen met jullie. Wij geloven in denken in mogelijkheden en niet denken in problemen.

Een vereniging als de onze kan alleen voortbestaan met leden die zich ook verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan van de vereniging. Samen maak je de vereniging en ben je de vereniging.

Genoeg gesproken, nu is het tijd om het glas te heffen op 2022.

 

Dat het een mooi, gezond en vooral vredig jaar mag worden en we fijn kunnen blijven tennissen.

Proost!!

Nieuws Overzicht